Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa Tècnica

Estat del projecte: En execució

Pressupost aconseguit:

100 %Explora » Projectes » Boscos » Connector biològic Can Fenosa
Connector biològic Can Fenosa

Com a resultat de canvis en els usos del sòl, molts espais d’interès natural han desaparegut o han quedat reduïts a petits fragments, a causa de l’efecte barrera de moltes infraestructures i urbanitzacions.

A mesura que augmenta la fragmentació, els espais es fan més petits i aïllats i disminueix la seva biodiversitat, de manera que cada vegada esdevenen menys viables per al manteniment de certes espècies i per garantir algunes de les funcions dels ecosistemes. Si no existeix un espai que serveixi de connexió i intercanvi d’organismes vius entre aquests, arriba un moment en que aquests ja no son recuperables.

 El principal objectiu del projecte és crear un connector que faciliti aquest pas  de les espècies entre la Serralada Litoral i el riu Besòs, al seu pas per la zona del Polígon Industrial de Can Fenosa.

 

 

Accions realitzades:

 • Desbrossada del terreny per extreure les espècies colonitzadores d’espais ruderals
 • Reforestació amb arbres i arbustos característics de bosc mediterrani, de bosc de plana i de bosc de ribera.
 • Col·locació de caixes niu per afavorir la nidificació de l’avifauna
 • Construcció de quatre petites rescloses per contribuir al manteniment de la humitat del sòl, al desenvolupament de la vegetació de ribera, a la colonització de la zona per part de poblacions d’amfibis i invertebrats aquàtics, i a l’abastiment d’aigua (abeuradors) per la resta de la fauna.
 • Construcció d’un mirador per tal de fomentar la sensibilització de la població local i l’educació ambiental.
 • Actuacions de seguiment: censos d’aus, diagnosi de vegetació i d’amfibis i estudi dels passos de fauna.
 • Reposició de marres: substitució de fins a un 20% dels individus morts i manteniment de protectors i tutors.
 • Estudi de freqüentació dels passos de fauna que creuen la carretera de la Roca. Estudi de les espècies que utilitzen aquests passos i la seva freqüència.


Accions previstes:

 • Finalització recent del cens anual complet d’aus.

El projecte es du a terme al Polígon Industrial de Can Fenosa, annex a la planta de l’empresa Cobega, S.A., entre els termes municipals de Martorelles i Montornès del Vallès.

 

Les comunitats vegetals a reproduir son un bosc mediterrani (alzina, roure, aladern i aladern de fulla estreta, estepa borrera, llentiscle, ginesta, lligabosc mediterrani, arboç i marfull) a la zona de contacte amb la Serralada Litoral, un  bosc de plana de transició (pi blanc, arç blanc, servera, roser silvestre, ridorta, heura i aranyoner) i un bosc de ribera (àlber, pollancre, salze, avellaner, freixe i vern).

Entre l’avifauna, s’han detectat espècies aquàtiques i de zones humides (ànec collverd, xarxet comú, cabusset, corb marí gros, bernat pescaire, martinet blanc, blauet, gavina vulgar, xivita i xivitona), alguns rapinyaires (esparver vulgar, aligot comú i xoriguer comú) i abundants ocells petits (oreneta vulgar, pardal comú i xarrec, repicatalons, estornell, garsa, rossinyol bord, cuereta blanca i torrentera).

Una de les espècies de mamífers destacades a la zona és el cabirol, del qual se’n van trobar rastres i excrements l’any passat, però que no s’ha observat mai. En l’estudi dels passos de fauna, a part de rastres de diverses espècies com conills, senglars i geneta, també es va poder fotografiar una guineu (Vulpes vulpes).

A la diagnosi d’amfibis es va detectar la presència de gripau corredor, reineta  i granota verda.

 • Cobega s.a.
 • Compañia de servicios de bebidas refrescantes s.l. (Coca - Cola)