Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa Tècnica

Pressupost aconseguit:

100 %

Estat del projecte: AcabatExplora » Projectes » Àrees marines » Pla de gestió de l’espai Xarxa Natura 2000 “Costes del Garraf”
Pla de gestió de l’espai Xarxa Natura 2000 “Costes del Garraf”

Tot i els notables valors naturals presents a l’espai marí del Garraf, es tracta d’una de les zones litorals amb més impactes derivats de l’activitat humana de tot Catalunya. Les causes d’això són diverses: es tracta d’una zona molt propera a Barcelona, on la desembocadura del riu Llobregat i l’existència de nombrosos emissaris d’abocament d’aigües residuals generen un impacte significatiu en la qualitat de l’aigua. Ha patit moltes alteracions de la línia de costa a causa de la construcció i l’ampliació d’infraestructures i s’hi han fet extraccions d’àrids, utilitzats per a la regeneració de les platges. Al llarg de la història ha hagut d’assumir una important pressió pesquera, tant professional com esportiva, a la qual se suma una abundant pesca il·legal, fet pel qual actualment l’extracció del recurs pesquer resulta insostenible.

L’Acord de Govern de 5 de setembre de 2006, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC) a Catalunya, va declarar més de 80.000 ha marines com a espais protegits dins la xarxa europea d'espais Natura 2000. Entre elles hi figuren les Costes del Garraf que van ser declarades com a ZEPA, LIC i espai Xarxa Natura 2000. Un cop aprovada aquesta proposta, cal establir les bases i perfilar una segona fase de treball en la que es determini la gestió que es realitzarà en aquests espais marins. 

És per això que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad i l’entitat Acciónatura, emprèn un projecte per establir una Proposta de Gestió de les Costes del Garraf, espai xarxa Natura 2000 (ES5110020).  

Volem recollir la veu a tots els sectors del territori en la redacció d’aquest pla de gestió. La vostra opinió i implicació és cabdal perquè aquest document sigui útil i eficaç per a tots. Per aquest motiu, es va dur a terme un procés de participació per poder compartir la diversitat d’opinions i formular propostes. Gràcies a la feina feta als tallers i al treball intern de l’equip redactor es va elaborar la diagnosi i es van concretar els objectius del Pla i se'n van definir les possibles accions.

Es van dur a terme 2 sessions informatives, 4 sessions sectorials i una sessió plenària de retorn. Un pla de gestió d’un espai natural protegit és un instrument d’ordenació dels usos i aprofitaments de l’espai amb l’objectiu de garantir la protecció i conservació dels valors naturals, paisatgístics, socials i culturals, en definitiva, dels valors socioambientals del territori. Així mateix, també determina algunes actuacions estratègiques d’acord amb una visió de desenvolupament sostenible del territori.

Davant la falta de precedents en aquest àmbit, el projecte pretén donar orientació sobre el procés de planificació en la gestió dels espais Natura 2000 d’àmbit marí, i proposa les Costes del Garraf com a cas d’estudi i prova pilot.

Fase 1: Preparatòria

 • Identificació i realització del contacte inicial amb els agents involucrats en el projecte.
 • Disseny de mecanismes de participació.
 • Redacció d’un document de Disseny del Procés Participatiu o “Pla de Participació”
 • Realització d’entrevistes als principals usuaris de l’espai.
 • Creació i constitució d’una Comissió de Treball on estiguin representades les principals administracions implicades.
 • Recollida d’informació tècnica i científica existent.
 • Actualització i complementació de les dades tècniques i científiques necessàries per a l’execució del projecte: Elaboració d’una cartografia marina.
 • Redacció d’una Memòria Descriptiva de l’espai Costes del Garraf.

 

Fase 2: Desenvolupament del Pla de Participació

 • Realització de les sessions informatives, tallers sectorials i sessió plenària oberts al conjunt dels col·lectius per establir diagnòstic i implicar en la presa de decisions sobre la gestió de l’espai “Costes del Garraf” a tots els sectors involucrats.

 

Fase 3: Integració de la Informació i Redacció del Pla de Gestió

 • Recopilació de la informació generada en els tallers de participació.
 • Anàlisis de les alternatives de gestió en l’espai Costes del Garraf.
 • Anàlisis d’alternatives de governabilitat en l’espai Costes del Garraf.
 • Redacció del Pla de Gestió de l’espai Costes del Garraf.
 • Taller de retorn.
 • Conformació d’un organisme gestor de l’espai Costes del Garraf.
 • Definició d’una normativa. 

Les Costes del Garraf, espai Xarxa Natura 2000, se situa davant la costa de la comarca del Garraf (província de Barcelona). La seva extensió és de 26.474 ha i va des dels 0 als 40 metres de profunditat aproximadament, entre les poblacions de Cunit i Castelldefels.

Es tracta d’un Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i de Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). També està inclòs, des del 2006, en el Pla d’Espais Interès Natural de Catalunya (PEIN).

L’espai Costes del Garraf és un àrea d’alta productivitat per ser zona que rep la influència dels canons submarins del Foix i de Coma-Ruga. Per aquesta raó s’hi pot trobar una àmplia i variada comunitat faunística, que inclou tant a invertebrats com a peixos. A més, trobem nombroses espècies protegides per diferents figures legals europees, estatals i autonòmiques, i que figuren en diversos catàlegs d’espècies protegides.

És molt important la presència de 2 fanerògames marines (plantes superiors): la Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa, les quals formen praderies submarines i representen hàbitats de gran importància ecològica. De fet, els hàbitats de Posidònia han estat els que han motivat la declaració de l’espai com a LIC.  

A més, destaca la presència de nombroses aus marines migratòries, les qual han motivat a declarar l’espai com a ZEPA dins la Xarxa Natura 2000 i com a IBA (Important Bird Area) per BirdLife International.  Aquestes aus són la baldriga balear, baldriga cendrosa, baldriga mediterrània, gavina corsa, gavina capnegra, corb marí emplomallat, ocell de tempesta, gavina menuda, xatrac becllarg, entre d’altres.

Finalment, representa una zona de pas de tortugues marines, principalment tortuga babaua, encara que també s’han vist ocasionalment a la tortuga llaüt i la tortuga verda, i de cetacis, particularment el dofí mular, tot i que s’hi han albirat fins a 7 espècies de cetacis diferents. 

Aquest projecte és impulsat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el qual, d’acord amb la legislació vigent, té la competència per a la gestió de l’Espai Costes del Garraf i la responsabilitat de redactar els plans de gestió corresponents.

El projecte rep el suport de Fundación Biodiversidad i del propi Departament de Medi Ambient. Acciónatura constitueix l’equip redactor del mateix.

El Pla de Participació del projecte ha estat encarregat pel Departament de Medi Ambient a la biòloga Marta Cavallé. 

 

 

Altres entitats col·laboradores: